Friday, 21/06/2019 - 01:17|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Ngọc Thanh

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018

    PHÒNG GD&ĐT KIM ĐỘNG

TRƯỜNG THCS NGỌC THANH

Số: 20/KH-THCS NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngọc Thanh, ngày 16 tháng 3 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 9 LẦN 2 NĂM HỌC 2017-2018

Thực hiện Công văn số: 87/CV-PGD&ĐT-THCS ngày 14 tháng 3 năm 1018 của Phòng GD&ĐT Kim Động, V/v Hướng dẫn tổ chức khảo sát chất lượng lớp 9 THCS lần 2 năm học 2017-2018.

Thực hiện kế hoạch năm học 2017-2018 của trường THCS Ngọc Thanh, nay nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 như sau:

I. Mục đích – Yêu cầu

- Mục đích:

+ Đánh giá chất lượng dạy học; cung cấp thông tin điều chỉnh việc dạy học, quản lí của nhà trường.

+ Giúp học sinh làm quen với bài thi trắc nghiệm khách quan và phiếu trả lời trắc nghiệm;

- Yêu cầu: Tất cả các khâu tổ chức khảo sát đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác. 

II. Môn thi, lịch thi

1. Môn thi:

Học sinh làm 03 bài thi: Bài thi môn Toán, bài thi môn Ngữ văn, Bài thi tổng hợp (gồm các môn KHTN: Vật lý, Hóa học, Sinh học; KHXH: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân; Ngoại ngữ: Tiếng Anh). Nội dung thi trong phạm vi chương trình  lớp 9 tính đến ngày 24/3/2018.

2. Hình thức thi:

- Bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận;

- Bài thi môn Toán gồm 02 phần: Phần I. Trắc nghiệm khách quan (25 câu TNKQ 4 lựa chọn, tỉ lệ 50%); Phần II. Tự luận (tỉ lệ 50%);

- Bài thi tổng hợp 100% trắc nghiệm khách quan (50 câu TNKQ 4 lựa chọn), gồm 03 phần:

+ Phần I. Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học): 20 câu = 40%;

+ Phần II. Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân): 20 câu = 40%;

+ Phần III. Tiếng Anh: 10 câu = 20%.

- Kiến thức cơ bản, vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, một số câu hỏi có nội dung liên quan đến thực hành.

3. Lịch khảo sát, thời gian làm bài:

Ngày

Buổi thi

Bài thi

Thời gian

làm bài

Giờ phát đề thi

Giờ

bắt đầu làm bài

Giờ

thu bài

30/3/2018

Chiều

Ngữ văn

120 phút

14h25

14h30

16h30

31/3/2018

Sáng

Toán

Tự luận: 45phút

7h55

8h00

8h45

TNKQ: 45 phút

9h00

9h45

Chiều

Tổng hợp

90 phút

14h25

14h30

16h00

III. Tổ chức coi thi, chấm thi

1. Tổ chức coi thi:

- Mỗi phòng thi có 02 cán bộ coi thi; giám thị coi thi tại phòng thi là các giáo viên không dạy môn thi(Có danh sách kèm theo).

- Cách đánh số báo danh và xếp phòng thi: Lập danh sách tất cả thí sinh dự thi theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh để đánh số báo danh. Thí sinh được đánh số báo danh từ 1 đến hết xếp theo vần tên học sinh. Xếp 04 phòng thi: Phòng 1; 2: 22 thí sinh; Phòng 3; 4: 23 thí sinh(Có danh sách kèm theo).

- Qui trình coi thi chung, họp Hội đồng coi thi, phân công nhiệm vụ,…vận dụng theo Qui chế thi THPT quốc gia hiện hành, đảm bảo khách quan, chính xác. Việc phát đề thi, thu bài thi có nội dung TNKQ (bài thi môn Toán, Bài thi tổng hợp) thực hiện theo (phụ lục đính kèm). Kết thúc mỗi buổi thi thu đề thi và lưu giữ tại trường.

- Hướng dẫn sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN): (theo phụ lục đính kèm).

2. Tổ chức chấm thi:

Sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng, Hội đồng chấm thi tổ chức làm phách bài thi, chấm thi, lên điểm bài thi, đảm bảo chính xác, khách quan.

Qui trình làm phách bài thi, chấm thi, xử lí kết quả thi do Hiệu trưởng qui định vận dụng theo Quy chế các kỳ thi hiện hành, đảm bảo khách quan, chính xác. Cần lưu ý việc ghép điểm 02 phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận bài thi môn Toán. Phần thi TNKQ môn Toán và Bài thi tổng hợp trên Phiếu TLTN chấm thi bằng máy.

Thời gian chấm: Chấm tập trung từ 14h00 ngày 02.04.2018(Thứ 2)

3. Đề thi, giấy thi, phiếu trả lời trắc nghiệm:

- Đề thi chung trong toàn tỉnh. Sở GDĐT tổ chức ra đề, in sao đề thi theo số lượng thí sinh từng Hội đồng thi.

- Giấy thi: Theo mẫu thống nhất của Phòng GD&ĐT.

- Phiếu trả lời trắc nghiệm: Sở GDĐT in sao theo số lượng từng Hội đồng thi.

- Trường cử 01 đại diện Ban giám hiệu nhà trường về Phòng GD&ĐT họp về công tác tổ chức thi, chấm thi, giao nhận đề thi, phiếu trả lời trắc nghiệm: Từ 14h30 ngày 29/3/2018, tại Phòng GD&ĐT.

4. Báo cáo kết quả

- Trường tập hợp toàn bộ dữ liệu bài quét thành 2file (file phần trắc nghiệm bài thi Toán và file bài thi Tổng hợp, có cả danh sách học sinh và số báo danh của đơn vị dự thi); 01 file điểm của các bài thi và gửi về Phòng GD&ĐT qua mail (Đ/c Đạt) trước 09h sáng ngày 02/4/2018.

- Trường gửi bản báo cáo kết quả tổng hợp có ký tên, đóng dấu của Hiệu trưởng nhà trường và bản phô tô danh sách các phòng khảo sát đã có đầy đủ điểm khảo sát của từng học sinh, có chữ kí của người lên điểm và chữ kí, đóng dấu của Chủ tịch Hội đồng chấm, bản nhận xét, đánh giá kỳ khảo sát (Tổng hợp, thống kê ý kiến của giáo viên, ý kiến của nhà trường) về phòng GD&ĐT (Đ/c Đạt). Bản trên máy về nhận xét, đánh giá kỳ khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát (theo mẫu gửi kèm) gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 04/4/2018, theo địa chỉ email:

 thcstnkimdong.hungyen@moet.edu.vn

5. Kinh phí

 Trường chịu trách nhiệm kinh phí coi thi, chấm thi, giấy thi, văn phòng phẩm phục vụ kì thi và các công việc liên quan tại trường. Việc chi kinh phí phải thực hiện đúng các qui định hiện hành, không được thu tiền của học sinh.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Ban giám hiệu nhà trường:

- Tổ chức triển khai kế hoạch KSCL lớp 9 lần 2 của trường đến toàn thể GV-HS.

- Phân công giáo viên coi thi, chấm thi(Có danh sách kèm theo)

- Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra.

- Tổng hợp kết quả báo cáo về Phòng giáo dục theo đúng mẫu quy định.

2. Tổ trưởng chuyên môn:

  Nghiên cứu các kế hoạch và tổ chức hướng dẫn cho giáo viên quy chế coi thi, chấm đúng qui định.

3. Giáo viên chủ nhiệm:

- Triển khai các kế hoạch của nhà trường đến học sinh những nội dung có liên quan.

- Hướng dẫn học sinh cách thức làm bài theo đúng quy định

- Thường xuyên nhắc nhở, động viên việc chuẩn bị của học sinh.

4. Kế toán

      Xây dựng dự toán kinh phí chi cho công tác coi thi, chấm thi, giấy thi, văn phòng phẩm phục vụ kì thi và các công việc liên quan tại trường từ nguồn ngân sách. Việc chi kinh phí phải thực hiện đúng các qui định hiện hành

Trên đây là kế hoạch tổ chức khảo sát chất lượng lớp 9 lần 2 năm học 2017-2018, nhà trường yêu cầu các tổ trưởng chuyên môn, các giáo viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

               Nguyễn Hoàng Mạnh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 10
Tháng 06 : 148
Năm 2019 : 3.853